01
08
07
06
05
04
03
02

સેમી-ઓટોમેટિક ક્લિંગ ફિલ્મ પેકેજિંગ મશીન