01
08
07
06
05
04
03
02

અનાજની કિંમત ડિસ્પ્લે સાઈન બોર્ડ